Strona główna

Kontakt z nami

O instytucie

Konferencje

Projekty naukowe

  Q-Healthcare

  EBM-LINK

  Badanie KOMPAS

  Badanie OPTIMO

  Badanie ARETAEUS 1

  Badanie ARETAEUS 2

  Projekt GLIHEM

Publikacje

Projekty dofinansowane
z budżetu państwa


ENGLISH VERSION

Co to jest EBM

 
Mapa serwisu

 Badanie ARETAEUS 2

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia w cukrzycy wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, a ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę jest 2-4 razy większe niż w ogólnej populacji [1].
Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę typu 2 choruje 1,6-3,7% populacji [2]. U wielu chorych cukrzycę rozpoznaje się późno, z czym wiąże się zwiększone ryzyko powikłań. W przeprowadzonym w 2009 roku badaniu ARETAEUS1 [3-5] zaobserwowano wśród chorych z cukrzycą typu 2 rozpoznaną w ciągu 2 ostatnich lat duży odsetek chorych obciążonych sercowo-naczyniowymi czynnikami ryzyka i późnych powikłań cukrzycy. Jedynie 1,4% analizowanych chorych spełniało wszystkie cele leczenia określone w wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2008 roku ([6] HbA1c, ciśnienie tętnicze i stężenia lipidów), a 51% chorych nie spełniało żadnego z celów leczenia. Co roku Polskie Towarzystwo Diabetologiczne publikuje nowe zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę W 2011 r. istotnie zmieniono docelowe wartości HbA1c [7]. Wyniki badania ARETAEUS2-Grupa odpowiedzą na pytanie jak spełniane są zalecenia zawarte w aktualnych wytycznych postępowania zarówno w odniesieniu do chorych na cukrzycę typu 2 rozpoznaną w ciągu ostatnich 24 miesięcy, jak i chorych na cukrzycę rozpoznaną ponad 10 lat wcześniej. Badanie ARETAEUS2-Market pozwoli również określić w jaki sposób są leczeni chorzy niezależnie od czasu trwania cukrzycy.
Zgodnie z zasadami organizacji opieki medycznej nad chorym na cukrzycę [7] współczesna opieka diabetologiczna wymaga współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i lekarzy opieki specjalistycznej. Do zadań lekarzy POZ należy zarówno identyfikacja czynników ryzyka cukrzycy i diagnostyka cukrzycy i stanów przedcukrzycowych, ale także prowadzenie chorych na cukrzycę typu 2 leczonych behawioralnie (dieta, aktywność fizyczna) oraz za pomocą leków doustnych we współpracy ze specjalistą. Dlatego tak istotne jest pozyskanie danych dotyczących leczenia chorych na cukrzycę typu 2 zarówno z ośrodków POZ, jak i opieki specjalistycznej.

Cel badania i metodyka

ARETAEUS2 jest kwestionariuszowym badaniem przekrojowym prowadzonym na terenie całej Polski.
Badanie obejmie 2 ramiona:
1. Ramię - ARETAEUS2-Grupa
2. Ramię - ARETAEUS2-Market

1) Celem badania ramienia ARETAEUS2-Grupa jest :

  • określenie, w jaki sposób są leczeni chorzy, u których w ciągu ostatnich 2 lat rozpoznano cukrzycę typu 2 i chorzy, u których cukrzycę rozpoznano >10 lat przed rozpoczęciem badania
  • określenie jaki odsetek analizowanych chorych, u których w ciągu ostatnich 2 lat rozpoznano cukrzycę typu 2 i chorych, u których cukrzycę rozpoznano >10 lat przed rozpoczęciem badania spełnia cele leczenia określone w aktualnych zaleceniach klinicznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
2) Celem ramienia ARETAEUS2-Market jest:
  • określenie, w jaki sposób są leczeni chorzy na cukrzycę typu 2 w różnych okresach trwania choroby
  • określenie jaki odsetek analizowanych chorych leczonych na cukrzycę typu 2 w różnych okresach trwania choroby spełnia cele leczenia określone w aktualnych zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
  • określenie charakterystyki i profilu czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę typu 2, których dane uzyskano z 3 źródeł gromadzenia danych: poradni POZ, specjalistycznych poradni diabetologicznych i specjalistycznych poradni kardiologicznych

Rada Naukowa Badania
Prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki (Przewodniczący)
Prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak
Prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak
Prof. dr hab. med. Maria Górska
Prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak
Prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Prof. dr hab. med. Bogna Wierusz-Wysocka

Grupa Badaczy
Dr med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska
Dr med. Małgorzata Bała
Dr med. Wiktoria Leśniak
Dr med. Miłosz Jankowski
Dr med. Roman Topór-Mądry

Badacze koordynujący Badanie
dr med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska (koordynator merytoryczny badania)
mgr Paulina Szczepaniak (koordynator techniczny badania)

Piśmiennictwo
1. International Diabetes Federation. Dokumenty internetowe na stronie: http://www.idf.org (16 października 2008)
2. Sieradzki J. Cukrzyca i zespół metaboliczny. Rozdział w Szczeklik A. red. Choroby wewnętrzne. Podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011
3. Bała MM, Płaczkiewicz-Jankowska E, Topór-Mądry R, et al. Characteristics of patients with type 2 diabetes of short duration in Poland. Rationale, design and preliminary results of the ARETAEUS1 study. Pol Arch Med Wewn, 2009; 119: 533-540.
4. Bała MM, Płaczkiewicz-Jankowska E, Topór-Mądry R, et al. Do patients with recently diagnosed type 2 diabetes reach recommended treatment targets? Results of Polish ARETAEUS1 Study. Pol Arch Med Wewn., 2011; 1-2: 7-17.
5. Bala MM, Leśniak W, Płaczkiewicz-Jankowska E, et al. Cardiovascular risk factors control in Polish patients with type 2 diabetes within the first two years of diagnosis: results of the ARETAEUS1 study. Kardiol. Pol., 2011; 69, 12: 1249-1257.
6. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2008. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Med. Prakt. wyd. specj. 4/20087.
7. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011. Diabetol Prakt, 2011; 12, supl. A.


powrótKontakt
  Copyright © PI-EBM