Strona główna

Kontakt z nami

O instytucie

Konferencje

Projekty naukowe

  Q-Healthcare

  EBM-LINK

  Badanie KOMPAS

  Badanie OPTIMO

  Badanie ARETAEUS 1

  Badanie ARETAEUS 2

  Projekt GLIHEM

Publikacje

Projekty dofinansowane
z budżetu państwa


ENGLISH VERSION

Co to jest EBM

 
Mapa serwisu

 Badanie ARETAEUS 1

Leczenie chorych na cukrzycę - badanie ARETAEUS 1

Wprowadzenie

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia w cukrzycy wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, a ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę jest 2-4 razy większe niż w ogólnej populacji [1].
Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę typu 2 choruje 1,6-3,7% populacji [2]. U wielu chorych cukrzycę rozpoznaje się późno, z czym wiąże się zwiększone ryzyko powikłań. Jak dotąd nie badano w jaki sposób są leczeni chorzy ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2 w Polsce, a zatem wyniki badania ARETAEUS 1 pozwolą odpowiedzieć na to pytanie a ponadto określić występowanie innych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u tych chorych. Nazwa badania pochodzi od imienia greckiego lekarza Areteusza z Kapadocji (gr. Aretaeus), który żył w 1 w. naszej ery i praktykował w Rzymie i Aleksandrii. Jako pierwszy opisał m.in. zapalenie opłucnej, błonicę, tężec, zapalenie płuc, astmę i padaczkę. Areteusz nadał opisał również cukrzycę i nadał jej nazwę „diabetes” co oznacza w języku greckim ”przeciekać” (wskazanie na zwiększenie wypijanie wody i jednocześnie oddawanie moczu w nieleczonej cukrzycy), później do tej nazwy dodano łacińskie określenie „mellitus”, co oznacza „słodki”.
Zgodnie z zasadami organizacji opieki medycznej nad chorym na cukrzycę [3] współczesna opieka diabetologiczna wymaga współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i lekarzy opieki specjalistycznej. Do zadań lekarzy POZ należy zarówno identyfikacja czynników ryzyka cukrzycy i diagnostyka cukrzycy i stanów przedcukrzycowych, ale także prowadzenie chorych na cukrzycę typu 2 leczonych behawioralnie (dieta, aktywność fizyczna) oraz za pomocą leków doustnych we współpracy ze specjalistą. Dlatego tak istotne jest pozyskanie danych dotyczących leczenia chorych na cukrzycę typu 2, u których chorobę rozpoznano w czasie ostatnich 24 miesięcy, zarówno z ośrodków POZ jak i opieki specjalistycznej.

Metody

ARETAEUS1 jest kwestionariuszowym badaniem przekrojowym prowadzonym na terenie całej Polski. Celem badania jest określenie, w jaki sposób są leczeni chorzy, u których w ciągu ostatnich 2 lat rozpoznano cukrzycę typu 2.
Do badania włączono chorych w każdym wieku i obu płci, u których rozpoznano cukrzycę typu 2 w ciągu ostatnich 2 lat (po 1 stycznia 2007).
Do badania zaproszono wybranych losowo z całej Polski lekarzy pracujących w ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej oraz, wybranych losowo z osobnej puli, specjalistów diabetologów pracujących w poradniach cukrzycowych. Każdy lekarz losowo wybrany do udziału w badaniu otrzymał list wyjaśniający cel badania i kryteria włączania pacjentów oraz zestaw krótkich kwestionariuszy do wypełnienia dla każdego pacjenta. W czasie miesiąca trwania badania uczestniczących lekarzy poproszono o włączenie do badania spośród wszystkich przyjętych w tym czasie pacjentów przynajmniej 5 tych, u których rozpoznano cukrzycę typu 2 w ciągu ostatnich 2 lat.

Rada Naukowa:
Prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki - przewodniczący (Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersystetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak (Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu)
Prof. dr hab. med. Maria Górska (Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak (Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)
Dr hab. med. Maciej Małecki (Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Prof. dr hab. med. Bogna Wierusz-Wysocka (Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Osoby koordynujące badanie:
dr med. Małgorzata Bała (koordynator merytoryczny badania)
mgr Paulina Szczepaniak (koordynator techniczny badania

Konsultacja naukowa: Prof. Roman Jaeschke MD MSc
McMaster University, Kanada

Piśmiennictwo
1. International Diabetes Federation. Dokumenty internetowe na stronie: http://www.idf.org (16 października 2008)
2. Sieradzki J. Cukrzyca i zespół metaboliczny. Rozdział w Szczeklik A. red. Choroby wewnętrzne. Podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005
3. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2008. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Med. Prakt. wyd. specj. 4/2008


powrótKontakt
  Copyright © PI-EBM