Strona główna

Kontakt z nami

O instytucie

  Misja

  Statut

  Zarząd

  Instytucje Partnerskie

  Komitet Naukowy

  Komitet Doradczy

  Członkowie Instytutu

  Sponsorzy

Analizy badań klinicznych

Konferencje i szkolenia

Projekty naukowe

Publikacje

Co to jest EBM

 
Mapa serwisu

 Misja

Cele i zasady działania instytutu

Celami Instytutu są:

1. Propagowanie idei i zasad podejmowania decyzji w opiece zdrowotnej na wszystkich jej szczeblach na podstawie wiarygodnych i aktualnych danych naukowych. Postępowanie takie, uwzględniające także indywidualne doświadczenie oraz preferencje i systemy wartości, określa się jako evidence based medicine (w skrócie EBM).

2. Udostępnianie wyników wiarygodnych badań klinicznych publikowanych w obcojęzycznych czasopismach medycznych pracownikom polskiej służby zdrowia i pacjentom.

3. Inicjowanie, przeprowadzanie lub koordynowanie przeglądów systematycznych i metaanaliz badań klinicznych.

4. Inicjowanie, prowadzenie lub koordynowanie opracowywania według odpowiedniej metodologii, rozpowszechniania i wdrażania do praktyki klinicznej wytycznych postępowania w celu racjonalizacji i podniesienia jakości opieki zdrowotnej w Polsce.

5. Działalność edukacyjna i konsultacyjno-doradcza w zakresie planowania i przeprowadzania badań klinicznych oraz analizy i przedstawiania ich wyników.

6. Działalność naukowo-badawcza w zakresie: epidemiologii klinicznej; metodologii badań klinicznych; wytycznych praktyki klinicznej; przeglądów systematycznych i metaanaliz; podejmowania decyzji w praktyce klinicznej; jakości opieki medycznej; dydaktyki medycznej oraz innych pokrewnych działań o podobnym celu.

Instytut realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie lub finansowanie:
a) sympozjów naukowych, konferencji, warsztatów szkoleniowych oraz spotkań zespołów ekspertów;
b) dostępu do elektronicznych baz medycznych oraz polskich i zagranicznych czasopism medycznych;
c) wyszukiwania, krytycznej oceny, systematycznego opracowywania i udostępniania w postaci drukowanej i elektronicznej wyników badań naukowych mających istotne znaczenie w praktyce klinicznej;
d) wyszukiwania, krytycznej oceny i adaptowania do polskich warunków wiarygodnych wytycznych postępowania, opracowanych przez zagraniczne lub międzynarodowe instytucje i zespoły ekspertów;
e) koordynowania i pomocy metodologicznej w opracowywaniu wytycznych postępowania przez polskich ekspertów;
f) działalności informacyjno-publikacyjnej, w tym w czasopismach i mediach elektronicznych;
g) przeglądów systematycznych i metaanaliz oraz ich publikacji
h) badań naukowych zgodnych z celami Instytutu;
i) działalności konsultacyjno-doradczej;
j) stypendiów szkoleniowych i naukowo-badawczych.

2. Współpracę z polskimi instytucjami państwowymi, w tym organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, instytucjami prywatnymi i osobami działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Instytutu, a zwłaszcza z towarzystwami naukowymi.

3. Współpracę zagraniczną z instytucjami, organizacjami, osobami i towarzystwami naukowymi zainteresowanymi celami statutowymi Instytutu.

4. Udział w innych przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Instytutu.


powrótKontakt
  Copyright © PI-EBM